glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Gamla glimtar

Special Nr 2 / 1992


Rättshistoria för släktforskare

Sida 1 Titelsida: Barbro Nordlöf, Rättshistoria för släktforskare
Sida 2 Från min sida sett, ledare: Specialnummer om RÄTTSHISTORIA
Sida 3 Barbro Nordlöf en liten presentation ... / GLIMTEN - information
Sida 4 Innehållsförteckning - d v s densamma som här - visas ej
Sida 5-6 Inledning
Sida 6-8 Offentlig rätt
Sida 8-9 Kyrkorätt
Sida 9-11 Familjerätt - Äktenskap
Sida 12-13 Familjerätt - Barn
Sida 14-15 Familjerätt - Arv
Sida 15-17 Fastighetsrätt
Sida 18-19 Handelsrätt
Sida 20 Socialrätt
Sida 21-22 Processrätt
Sida 22-24 Straffrätt
Sida 25-28 Utsökningsrätt - Diverse - Källor
Sida 29-32 Register - uppslagsord

Sida 1

Barbro Nordlöf:

Rättshistoria för släktforskare


Sida 2

Från min sida sett
(ledare)

Specialnummer om Rättshistoria

( Beträffande nätupplaga: Sidors innehåll har bevarats från pappersutgåvan så att registret över uppslagsord med hänvisningar gäller. Påbörjad mening avslutas dock på samma sida.)

Som redaktör för en släktforskartidning blir man ofta mycket nyfiken på de medlemsblad ens kolleger bland föreningarna lyckas åstadkomma. Beroende på kollegernas resurser och personliga förmåga blir resultatet av deras mödor högst varierande. Jag skall emellertid inte här sätta mig till doms över dem utan i stället peka på det positiva. De bästa bidragen tänker jag med vederbörligt tillstånd återge i GLIMTEN, eller i form av specialnummer, så att än fler läsare och släktforskare kan få ta del av dem.

Anropet, heter Storstockholms Genealogiska Förenings medlemsblad. I detta blad publicerades under 1990-1991 fyra artiklar under rubriken Rättshistoria för Släktforskare, som var författade av Barbro Nordlöf. Artiklarna var i mitt tycke mycket läsvärda och innehöll massor av värdefull information.

Genom Barbro Nordlöfs tillmötesgående återges artiklarna nu i ett enda häfte som kan tjäna som en liten uppslagsbok. På eget initiativ har jag dessutom försett artiklarna med ett Register som innehåller nyckelord med sidhänvisning så att man lättare kan hitta ämnet i texten.

Jag har också tagit mig friheten att markera nyckelorden i texten med fetstil, kursiveringar, för att underlätta sökningen och även få ett visst lässtöd.

Detta nummer är det första exemplet på en sammanställning över material som någon annan skrivit. Jag planerar att göra sammanställnigar även över egna tidigare artiklar. Först på listan står ämnet Släkt & Politik, som handlade om SSU-klubbens födelse i Halmstad 1917 och åren därefter. Texterna lär inte kunna uppfat-tas som någon politisk propa-ganda men väl ge en nöjsam läsning. Det mesta är hämtat ur gamla SSU-protokoll från åren 1917-1925

glimten special Nr 1 / 1992 (I nättidningen 1997 ersatt av special Nr 3)
har redan varit ute en tid och handlar om hur man gör register över födda, vigda, döda etc.
Häftet ingår som ett viktigt verktyg för Projekt RÅD (Register Åt Dig) och innehåller Råd & Rekommendationer för registerframställning liksom en del tips för databasprogrammet QA vars Ver 4.0 GLIMTEN säljer för 800 kr (!) exkl. moms (tidigare 4800 Kr.).

Förhoppningsvis kan Råd&Rek bli ett embryo till den STANDARD som verkligen är efterlängtad för registerområdet. Men innan man kan kalla de framförda rekommendationerna för standard måste förbund och berörda föreningar enas om att följa ett gemensamt arbetssätt. Med tanke på släktforskarnas mycket individualistiska framtoning är det nog tyvärr mycket lång väg dit. Så under tiden får vi jobba efter våra egna Råd & Rekommendationer. / Bertil


Sida 3

Barbro Nordlöf

en liten presentation ...

Barbro är nyss fyllda 50 år varav de sista tjugo delvis ägnats åt släktforskning.

Hon är född i Solna och uppväxt i Huddinge. Även sitt arbete har hon i Stockholm som socialtjänsteman på familje-rättsbyrån. Sin semester tillbringar hon i likhet med många andra släktforskare i Vadstena och andra arkivorter.

Hennes flesta anor finns i Närke, Västmanlands bergslag och i Östergötland. Det finns även några i och kring Stockholm, samt ett fåtal i Småland.

Svenska antavlor har redovisat fyra antavlor som Barbro sammanställt.

Vår författarinna är en generös person som tycker att släktforskarna bör dela med sig av gjorda fynd. Själv skriver hon gärna om sina rön i flera tidningar.

- Anbytarträffar är ett annat bra sätt att dela med sig på, säger hon. / Red.

***

GLIMTEN
är en oberoende hobbytidning för släktforskare - med eller utan dator.

Tidningen vänder sig till såväl enskilda som föreningar - och vill stimulera dessa till ett fritt och självständigt arbete Föreningar kan erhålla ett lägre, kvantitetsbaserat pris, vid gruppbeställning

Genom GLIMTEN kan läsarna presentera sitt arbete eller hämta inspiration till kommande insatser. Tidningen vill påvisa datateknikens möjligheter men även presentera kultur- och personhistoriska artiklar samt ge Råd & Rekommendationer.

Vi önskar kontakt och utbyte med våra läsare som kan stödja vår verksamhet genom gåvor eller prenumeration. Redaktör och ansvarig utgivare är Bertil Magnusson, som personligen svarar för utgivningen.

  • Adress : GLIMTEN
  • Bertil Magnusson
  • Storskiftesvägen 3
  • 433 41 PARTILLE
  • Telefon: 031-44 30 70

GÅVOR till stöd för utgivningen tas tacksamt emot. Pg Gåvor 416 51 52 - 2

REDAKTÖREN förbehåller sig rätten att vid behov redigera insänt material. Tillåter du ej detta så ange det. Någon ersättning för införda bidrag kan tyvärr ej utgå.
SYNPUNKTER på utformning och inriktning hoppas vi få ta del av. Vi strävar efter största möjliga öppenhet. Även mot åsikter som vi själva inte delar. Allt för att hålla debatten levande.

ANNONSÖRER och SPONSORER är välkomna att ta kontakt.

EFTERTRYCK ÄR TILLÅTET, för icke kommersiella tidningar, om källan och citerad artikelns författare tydligt anges.

Årgång 4


Sida 5

Rättshistoria
av
Barbro Nordlöf

Inledning
Alla släktforskare blir förr eller senare kolossalt allmänbildade. I deras bokhyllor trängs historiska och topografiska verk och de kan tolka både 1600-talssvenska och kyrkobokslatin. Men en vetenskap har blivit försummad i allt detta - nämligen juridiken. Och ändå är det lagbestämmelser som styr både vårt och förfädernas liv - och som står bakom släktforskningsmöjligheterna: 1686 års kyrkolag, som bland annat innehåller detaljerade bestämmelser om kyrkobokföringen.

För att i någon mån täcka denna kunskapslucka har jag sammanställt nedanstående om lagbestämmelserna genom tiderna. Det är långt ifrån fullständigt, men tar upp huvudreglerna och de lagar som är av intresse för en släktforskare.

I de flesta historiska samlingsverk nämns även rättshistorien kortfattat. Såvitt jag vet finns det endast en bok som enbart behandlar rättshistoria, nämligen Göran Ingers bok Svensk rättshistoria.

Under den tid en släktforskare vanligen rör sig inom, det vill säga 1700- och 1800-talen, gäller 1734 års lag. I princip gäller denna lag fortfarande, även om 99, 9% av paragraferna bytts ut mot modernare och många speciallagar tillkommit. Alltjämt inleds domboken med Fredrik I:s stadfästelseresolution - och de urgamla domarreglerna. Den gamla balkindelningen gäller ännu, även här med tillägg och ändringar: giftermåls-, ärvda, jorda-, byggnads-, handels-, missgärnings-, straff, utsöknings- och rättegångsbalk. En föräldrabalk tillkom 1950. Missgärningsbalken och straffbalken är idag samlade i en brottsbalk och giftermålsbalken är omdöpt till äktenskapsbalk.

Man bör också tänka på att kyrkolagen tidigare innehöll även "värdsliga" bestämmelser och att åtskilliga frågor, som numera endast går till domstol, skulle hänskjutas till kyrka och domkapitel, till exempel skilsmässor.


Sida 6
1734 års lag - som började gälla 1736 - gällde hela landet. De lagar som tidigare fanns, var olika för land och stad: Magnus Erikssons landslag och Magnus Erikssons stadslag, båda från 1350, den förra ersatt 1442 av Kristoffers landslag. I dessa lagar ingick också kyrkliga lagar, som alltså 1686 ersattes av en kyrkolag. 1734 års lag innehöll inte någon kyrkobalk.

Under åren har givetvis också olika speciallagar stadganden och kungörelser utfärdats. Under 1900-talet har det tillkommit oerhört många sådana, till exempel alla sociala lagar och olika förvaltningsbestämmelser.

I Finland gällde sedan länge samma lagar som i Sverige. Lagarna översattes till finska kring 1600. De under 1600-talet erövrade områdena påtvingades svensk lag omgående - utom de tyska besittningarna. Under unionen med Norge försökte man samordna de svenska och norska lagarna, något som senare utvecklade sig till gemensamt nordiskt lagstiftningsarbete, framför allt på familjerättens område.

Offentlig rätt

När nya tiden började i Sverige på 1520-talet, var den formella indelningen av landet i stort sett klar. Det fanns städer och socknar, församlingar och stift, härader och län/ståthållarskap. Gustav Eriksson <Vasa> minskade som bekant kyrkans ekonomiska makt, men kyrkans inflytande förblev stort, särskilt på det lokala planet, där kyrkoherden nästan alltid var socknens främste - och oftast också den ende som studerat. Alla måste tillhöra lutherska kyrkan - andra trosbekännare - till exempel katoliker förföljdes. Fullständig religionsfrihet blev det inte förrän 1951. Kyrkan lade sig i allt från dopet till begravningen. Borgerlig vigsel, till exempel, blev inte fullt giltig förrän 1908. Fram till 1973 skulle präst medla vid skilsmässa.

Också undervisningen var från början en kyrklig angelägenhet. Alla husförhörslängder som finns är ju inte till för släktforskaren, utan för att kontrollera folket och dess kunskaper. Särskilt läskunnigheten kontrollerades, alla skulle kunna läsa bibeln och överhetens påbud. Vissa tider fick man inte gifta sig om man inte var läskunnig. Den högre undervisningen syftade till nära hundra procent till att utbilda präster.


Sida 7
Även efter det skolan införts 1842 var kyrkoherden medlem av skolrådet. Kristendom, bibelkunskap och katekes var de viktigaste ämnena. Skolavslutningen förlades till kyrkan, med mera. För den högre undervisningen var oftast någon präst eller rentav biskop så kallad eforus, det vill säga tillsynsman.

Även socialvården tillhörde kyrkan. Fattighuset lades gärna bredvid kyrka och kyrkogård. En högst otillräcklig hjälp lämnades när behovet var omöjligt att avhjälpa på annat sätt. Mer fasta lagregleringar kom först på 1800-talet De bidrag som försäkringskassan nu förmedlar hör 1900-talet till: ytterst blygsam folkpension 1912, allmänna barnbidrag 1947, sjukförsäkring 1951 och ATP 1961 och så vidare.

Den svenska sockensjälvstyrelsen är en gammal företeelse. Ledare för denna styrelse, sockenstämman, var kyrkoherden och särskilt utvalda förtroendemän - sexmännen. På sockenstämman beslöts om sockens angelägenheter, om kyrka och prästgård, om anställande av sockenhantverkare om fattigvård och undervisning samt vissa brottmål. Man behandlade också socknens eller snarare kyrkans "budget". Sexmännen valdes av sockenstämman. Där valdes också kyrkvärdarna.

1862 kom moderna kommunallagar som helt skilde på den kyrkliga och den borgerliga kommunen. Kyrkostämman behandlade kyrkliga frågor och sockenstämman kommunens. Skolan fördes till kyrkans område och fattigvården till kommunens.

De gamla socknarna var oftast små både till ytan och befolkningsmässigt. Genom "flykten från landsbygden" blev befolkningstalen ännu mindre. Många kommuner kunde inte klara de moderna kraven på service, varför det blev nödvändigt med beslut om storkommuner. Detta uppskattades inte överallt och staten fick här gå in med tvång på 1950- och 1970-talen. Genom detta minskade antalet socknar - eller kommuner som det numera heter - från cirka 2 300 till numera 284. Den gamla kyrkliga församlingsindelningen kvarstår dock ännu, med cirka 2 500 församlingar.

I äldsta tider vilade skattetrycket i första hand på jordägarna. Av jordeböckerna framgår vad varje hemman skulle betala i skatt. Även bergsmännen fick betala skatt på sina inkomster från bergsbruket. Specialskatter infördes av och till för särskilda ändamål - till exempel brudskatt vid kungligt bröllop.


Sida 8
Och alla har vi väl hört talas om de båda Älvsborgs lösen, 1571 och 1613. Dagens arbetsgivaravgift kan sägas ha haft en viss motsvarighet i en skatt på anställda 1577. Överflödsskatter på lyxvaror förekom också. Självdeklaration infördes 1907, men hade faktiskt funnits även ett par år i början av 1700-talet.

Mycket skatt erlades in natura. Smör har varit en stor skattepersedel. Så har vi prästlönerna som betalades med tionde och försvarsutgifterna som betalades genom indelningsverket. Socknen indelades i rotar och varje rote underhöll en soldat eller båtsman. Även här var det bönderna som beskattades.

Beträffande statsskicket skall här endast nämnas, vad väl alla vet, att riksdagen ursprungligen bestod av ombud från de fyra stånden, en urgammal företeelse. 1864 ändrades detta till en tvåkammarriksdag och 1971 till en enkammarriksdag.

Det som närmast motsvarar det som nu kallas grundlagar ingick förr i särskild konungabalk , sedan i olika förordningar. Tryckfrihetsförordning till exempel har funnits sedan 1766, men av och till har inskränkningar gjorts i den - alla har väl hört talas om hur Aftonbladet 1830-talet måste kalla sig "det första", "det adertonde", "det tjugosjätte" och så vidare allteftersom tidningen indrogs. Att det länge funnits bestämmelser om att allmänna handlingar är offentliga bör en släktforskare vara tacksam för. Den sekretesslag som nu ibland hindrar släktforskaren är ganska ny - från 1980. Även tidigare har det funnits sekretessbestämmelser, men inte så utförliga.

Kyrkorätt

Medeltidslagarna hade särskilda kyrkobalkar, som reglerade tillsättande av präst, byggnad och underhåll av kyrka med mera. Efter reformationen kom en kyrkoförordning 1571 och sedan kyrkolagen 1686 (i kraft 1688), som gällt in i våra dagar.

Det är denna kyrkolag som givit svenskarna så stora släktforskningsmöjligheter. Här uppräknas all de förrättningar som prästen skulle utföra och alla de kyrkböcker som han skulle föra in förrättningarna i.

Även annat stod i kyrkolagen - till exempel hur psalmerna skulle sjungas i kyrkan, "varken för hastigt eller för långsamt".


Sida 9
Brudföljen fick inte föra otidigt buller vid kyrkan. Gravar i kyrkan skulle vara 3 alnar djupa (cirka 1,75 meter). Giftermål med personer av annan trosbekännelse skulle avrådas. Barn till katoliker till exempel, skulle döpas av svensk präst med svenska ceremonier. Barn till ogift moder skulle döpas även om fadern var okänd.

Genom det så kallade toleransediktet 1781 slutade man upp med av att avråda äktenskap med andra kristna trosbekännare. Judar fick dock endast gifta sig med varandra. 1873 blev det möjligt med alla sorts "blandäktenskap", genom att viss möjlighet till borgerlig vigsel infördes.

Enligt det 1726 införda konventikelplakatet var alla religiösa sammankomster utanför svenska kyrkans gudstjänstordning förbjudna. Plakatet, som gällde till 1858 slog hårt mot katolikerna. Svenskar som konverterade kunde landsförvisas.

Andra "placat" hade utfärdats tidigare, till exempel ett 1667, i vilket kättersk litteratur förbjöds.

Man var i princip skyldig att gå i kyrkan på sön- och helgdagar. Utevaro noterades och kunde tas upp på tinget och ge böter. Att ha varit i annan kyrka än hemsocknens sågs inte heller med blida ögon. Viss möjlighet att utträda ur svenska kyrkan infördes på 1800-talet, men man måste då inträda i annat samfund och ange vilket. Bestämmelserna mjukades upp undan för undan och sedan 1951 föreligger full religionsfrihet.

Familjerätt - äktenskap

Familjerätt är ett stort ämne och måste delas på flera kapitel. Först kommer då bestämmelserna om trolovning och äktenskap.

Länge var trolovningen lika bindande som äktenskap och först genom 1734 års lag blev kyrklig vigsel obligatorisk. Barn som fötts efter trolovning hade bättre ställning än helt utomäktenskapliga barn.

Lysningsförfarandet, det vill säga att parternas önskan om vigsel skulle tillkännages i kyrkan för att eventuella hinder mot äktenskapet skulle kunna hinna anföras, infördes på medeltiden och kvarstod till 1969.

I de medeltida lagarna fanns inga direkt angivna åldergränser för giftermål och man kunde gifta sig mycket ung.


Sida 10
Heliga Birgitta var som bekant bara tretton år vid sitt giftermål. Denna möjlighet att gifta sig ung kvarstod ända till 1734, då det bestämdes att mannen skulle vara 21 och kvinnan 15. Ganska snart ändrades dock åldern för män till 18. Kvinnans ålder ändrades först mot slutet av 1800-talet till 17 och 1915 till 18. Dispens har alltid kunnat sökas.

Andra äktenskapshinder var nära släktskap. Länge räknades nära släktskap ända till fjärde och femte led, men 1680 beslöts att gå bara till andra led (kusiner). Dispens kunde sökas hos kunglig majestät. Förbudet mot äktenskap mellan kusiner upphävdes 1845.

Ett äktenskapshinder var den så kallade sorgetiden. Änkling borde inte gifta om sig förrän efter ett halvår och änka borde vänta ett helt år. I kvinnans fall rörde det sig förstås om att kunna klara ut faderskapet till eventuellt barn. Av detta skäl kvarstod bestämmelsen om väntetid för kvinna in på 1900-talet.

Dessutom skulle änkling/änka "avvittra" barnen, en term som ofta återfinns i vigselböckerna. Barnens arv skulle utskiftas från boet, så att deras fars- eller morsarv var skyddat och inte kunde förstöras av styvföräldern. Denna bestämmelse kvarstod till 1915.

Personer som begått äktenskapsbrott - hor -fick inte gifta om sig med varandra, om de lyckades få skilsmässa i sina tidigare förhållanden. Kunglig majestät kunde ge dispens, till exempel om den oskyldige maken var död. Bestämmelsen upphävdes 1915.

Möjlighet till borgerlig vigsel infördes under slutet av 1800-talet och 1908 jämställdes borgerlig och kyrklig vigsel.

Genom vigseln blev mannen hustruns förmyndare, han fick ansvaret för hennes eventuella förmögenhet och inkomster. Han blev ensam förmyndare för barnen. Hustrun, å sin sida, hade rätt till morgongåva och giftorätt. Hustrus giftorätt var på landet en tredjedel och i staden hälften av boet. Mannens giftorätt var då förstås två tredjedelar respektive hälften.

1915 infördes nya lagar om äktenskaps ingående och upplösning och dessa bestämmelser infördes tämligen oförändrade i 1920 års giftermålsbalk. Dessa lagar var mycket moderna. De gjorde makarna likställda och mannen var inte längre hustruns förmyndare. Morgongåvan avskaffades. Giftorätten kvarstod och utgick alltid med hälften av boet.


Sida 11
Skilsmässor var inte möjliga under den katolska tiden, eftersom äktenskapet ansågs vara ett heligt sakrament och alltså oupplösligt. Möjligen kunde man få flytta isär.

Efter reformationen tilläts skilsmässa i två fall - vid horsbrott och övergivande. Det var dock inte bara att begära skilsmässa, utan man måste genomgå en lång och påfrestande procedur. Försök till förlikning skulle göras, sedan skulle makarna varnas och sedan skulle de flytta isär på ett år.

Skilsmässofrågor behandlades tidigast av domkapitlen och först genom 1734 års lag blev världslig domstol inblandad.

1810 kom en ny förordning om skilsmässa. Det blev något enklare att skiljas, med det omständliga förfarandet med varning med mera kvarstod. 1915-1920 luckrades bestämmelserna ytterligare. Så kallad snabbskilsmässa kunde erhållas i vissa fall - till exempel vid horsbrott, eller om ena maken gjort sig skyldig till grov misshandel. I övriga fall krävdes ett hemskillnadsår, då makarna måste bo isär. Medling hos präst eller borgerlig medlare var obligatorisk. 1979 ändrades lagen radikalt. Anledning till skilsmässa behöver nu inte anges. Snabbskilsmässa kan inte alltid erhållas - utan så kallad betänketid på minst ett halvår måste genomgås i alla de fall då barn finns. Medlingen har tagits bort - möjlighet till frivillig medling finns.

Ett problem som i huvudsak förekom under krigstid, var tvegifte. Givetvis skulle man kunna visa att förre maken var död innan man fick gå i nytt gifte - men om mannen satt fången i Ryssland var detta inte så lätt. I domböckerna återfinns inte sällan ärenden rörande tvegifte - plötsligt har förre maken kommit hem. Äktenskap nummer två blev då förstås ogiltigt - med konsekvenser framför allt för barnen. Det förekom dock att man försökte ordna upp saken på annat sätt.

Även andra tvegiftesproblem kunde uppkomma. Eftersom trolovning jämställdes med vigsel, måste en trolovning hävas innan vigsel med annan kunde ske.

Som framgått ovan, har äktenskapsbestämmelserna radikalt ändrats två gånger i vårt århundrade, dels genom lagar 1915-1920 och dels genom flera ändringar på 1970-talet, vilka sedan sammanförts med ytterligare ändringar till äktenskapsbalken, som trädde i kraft 1988. Samtidigt infördes en lag med bestämmelser för sammanboende, ett område som dittills varit helt oreglerat.


Sida 12
Familjerätt - barn

Alla släktforskare har sett särbeteckningarna i dopböckerna för de barn som fötts av ogift kvinna. Detta kallades förr oäkta barn. Vissa socknar kan till och med ha särskilda dopböcker för dessa barn.

Barnets status var i forna tider oerhört viktigt. Oäkta barn hade inte samma möjligheter som andra barn - de levde under mycket dåliga sociala och ekonomiska förhållanden, barnadödligheten var extra hög bland dem, vissa yrken var stängda för dem, bland annat fick de inte bli medlemmar i skrå och giftermålspartner hade de svårt att hitta. Oäkta flickor hamnade lätt i samma situation som modern.

Anledningen till denna kärva särbehandling berodde som så mycket annat på kyrkans inflytande. Äktenskapsbrott var brott mot tio Guds bud och skulle straffas och även det oskyldiga barnet fick lida, androm till varnagel.

Nästan alltid var det endast mor och barn som drabbades. Faderskapet efterfrågades sällan. Kvinnan drogs i allmänhet inför tinget för "lägersmål" och i det sammanhanget kunde mannens namn komma fram. Straffet blev böter.

Man måste dock skilja på "lösa förbindelser" och sådana som ledde till äktenskap. Faderskapet kunde då erkännas i samband med vigsel. Efter vigseln räknades barnet som äkta. Fadern kunde också ställa upp genom att vara med då modern kyrktogs. Detta innebar ett erkännande och sågs också som trolovning. Oäkta barn som fötts av trolovade har alltid haft en mycket bättre ställning, beroende bland annat på att trolovning tidigare i princip var jämställd med vigsel. Barn som kommit till genom våldtäkt räknades också som äkta.

Underhållsbidrag existerade knappast. Möjligen kunde barnet få "nödtorftig föda och uppfostran". För att kunna försörja sig måste modern kanske lämna bort barnet. Till de ekonomiska svårigheterna kom att det också var en stor skam att få barn som ogift. Alltför ofta såg modern ingen annan utväg än att döda barnet - vilket om det upptäcktes ledde till döden även för modern. Dödsstraff för barnamord avskaffades på 1800-talet.

Många barn blev fosterbarn. De som lämnades på Allmänna barnhuset i Stockholm (inrättat 1638) hade det något bättre än de som utackorderades genom fattigvården, även om barnadödligheten fortfarande var hög på båda hållen.


Sida 13
En och annan kanske tog ett barn som "eget", men lagliga möjligheter till vad vi kallar adoption infördes först 1918.
1866 fick oäkta barn en viss arvsrätt efter sin mor, 1905 full arvsrätt efter modern och mödernefränder - men först 1970 full arvsrätt efter fader och fädernefränder. 1918 infördes de lagar om fastställande av faderskap och underhåll som i princip ännu gäller - fast i modernare form.

Myndighetsåldern har varierat genom seklerna. Ursprungligen var den 15 år, men höjdes 1712 till 21 år, en åldergräns som sedan stått sig fram till 1969, då den sänktes till 20 år och ytterligare till 18 år 1974.

Förmyndare för barn i äktenskap var mannen ensam, vilket faktiskt gällde ända fram till 1950. Änka hade viss bestämmanderätt, men skulle ta råd av "närmaste fädernefrände". För föräldralösa barn tillsattes också närmaste fädernefrände som förmyndare.

Kvinnor kunde inte bli myndiga och hade ingen egen talerätt. Antingen fader, broder, make eller annan släkting var förmyndare. Änka hade dock möjlighet att "råda sig och gods sitt själv". Under 1800-talet emanciperades kvinnan, men endast den ogifta. Hon fick 1858 möjlighet att begära bli myndig då hon fyllt 25 år. Från 1863 blev alla ogifta kvinnor myndiga vid 25 år och 1884 blev det full likställighet med mannen, det vill säga automatisk myndighet vid 21 år. Gifta kvinnor stod under mannens förmynderskap tills den nya giftermålsbalken infördes 1920.

Till förmyndare för föräldralösa barn utsågs som nämnts alltid en släkting. Man fick inte undandra sig att bli förmyndare, laga ursäkt var i stort bara sjukdom eller hög ålder, över 60 år.

I alla tider har det funnits möjlighet att sätta personer under förmyndare, till exempel "vanvettiga eller slösare" som 1734 års lag säger. Förmyndarens plikter har noggrant specificerats i lagen. Detta har först helt nyligen - 1989 - upphört och den som behöver hjälp får numera god man, inte förmyndare.

I sammanhanget bör nämnas den möjlighet som tidigare fanns att döma någon - förutom till straff - till förlust av medborgerligt förtroende, vilket alltså innebar en sorts tillfällig omyndighet. Man fick inte rösta, inte vara vittne, inte sköta affärer.


Sida 14
Familjerätt - arv

Att hitta ett arvsmål eller ett testamente i domböckerna är alltid mycket givande för släktforskaren. För att inte tala om bouppteckningar.

Arvsmålen är fler än man tror, även annars stillsamma anor blir som förbytta när arv skall skiftas. Man åberopar "svarandens morfars syster" eller andra avlägsna släktingar för att bevisa sin rätt. Allt till glädje för släktforskaren, som kan få hela antavlor serverade.

medeltiden hade de olika landskapslagarna olika bestämmelser om arvsrätt. En huvudregel var dock att son ärvde dubbelt mot dotter. Detta var enligt landslag, enligt stadslag likställdes son och dotter. Det fanns möjligheter till testamente, men arvejord kunde man inte göra vad som helst med.

Arvet kunde gå till mycket avlägsna släktingar om bröstarvingar inte fanns.

De gamla arvsbestämmelserna överfördes tämligen oförändrade till 1734 års lag. Skillnaden mellan land och stad kvarstod. Arv efter präst fördelades enligt stadslag - det vill säga son och dotter ärvde lika.

Lika arvsrätt för män och kvinnor infördes 1845. 1920 infördes viss arvsrätt för make om bröstarvingar inte fanns. Att make skulle ha ut sin giftorätt och hustru dessutom sin morgongåva innan boet skiftades mellan arvingarna, hade då gällt i vart fall sedan 1734.

I samband med införande av äktenskapsbalken 1988 ändrades arvsreglerna till förmån för efterlevande make. Gemensamma barn får inte ut sitt arv förrän båda makarna dött.

Genom de ändringar i arvsbestämmelserna som trädde i kraft 1929 minskades kretsen av arvingar - kusiner kunde inte längre ärva. Samtidigt tillskapades allmänna arvsfonden, som får arvet efter person som saknar arvsberättigade släktingar och inte har gjort något testamente.

Ny ärvdabalk infördes 1958 och den sammanfattade tidigare bestämmelser, men kom inte med något radikalt nytt.

1686 kom en testamentsstadga. I denna behölls bestämmelsen att man inte fick testamentera bort arvejord. En möjlighet fanns dock att få ge högst en tiondedel till kyrkan eller andra fromma stiftelser. Endast myndiga personer kunde göra testamente, och de skulle vara "av sunt och fullt förstånd". Kvinnor kunde testamentariskt förfoga över sin giftorättsandel - och sin eventuella enskilda egendom.


Sida 15
1857 avskaffades reglerna om att arvejord inte fick testamenteras bort. Man kunde då testamentera all sin egendom - men samtidigt infördes bestämmelser om laglott, det vill säga att bröstarvingar inte kunde göras helt arvlösa.

Genom stadgan 1686 infördes möjligheten att instifta fidiekommiss. Efter 1930 kan nya fidiekommiss inte instiftas och de avskaffades helt 1963, det vill säga de skall avvecklas när den dåvarande innehavaren avlidit. Möjligheter finns att ombilda fidiekommissen till aktiebolag.

Bestämmelser om bouppteckning infördes genom 1734 års lag. I princip skulle alla dödsbon upptecknas inom tre månader efter dödsfallet. Därefter skulle uppteckningen lämnas till rätten vid nästa ting. Detta fungerade inte överallt och alltid. Särskilt bouppteckningar som inte visade behållning var ointressanta ur skattesynpunkt och har inte alltid bevarats. Numera betalas arvsskatt, men tidigare uttogs en avgift med en åttondedels procent av bouppteckningens behållning. Avgiften skulle gå till socknens fattigkassa.

Bakarv är en vanlig term - bland annat i bouppteckningar. Härmed avses arv som går från barn till föräldrar. Även här hade manssidan fördel fader tog dubbelt mot moder. Oäkta barn hade inte själva arvsrätt efter sina föräldrar, men föräldrarna kunde ärva barnet.

Sunderkull är ett annat gammalt uttryck, som avser halvsyskon. Helsyskon kallas samkull. I våra dagar talas i stället om särkullbarn, det vill säga en avlidnes barn i ett annat förhållande än det i dödsfallet aktuella. Dessa barn har rätt att få ut sin arvslott omedelbart och behöver inte avvakta andre makens död.

Fastighetsrätt

Innehav av jord är en sak som alltid varit ingående reglerad. Framförallt har det funnits bestämmelser om överlåtelse av jord. Eftersom skatterna till största delen vilade på jordägarna var det viktigt också för staten att veta vem som var jordägare.

Släktforskaren bör vara tacksam för detta, för i samband med fastig hetsöverlåtelser kan hela släkttavlor finnas antecknade i domböckerna. Det gällde att bevisa sin bördsrätt till jorden.


Sida 16
Arvejord fick inte säljas till utomstående hur som helst, utan skulle först "uppbjudas" i rätten vid tre tillfällen, så att släkten fick tid att utnyttja sin "förköpsrätt". Denna rätt kvarstod till 1863. Arvejord fick inte heller testamenteras bort hur om helst.

Sedan fastigheten i laga ordning uppbjudits och ingen klandrat köpet, skulle fastebrev utfärdas och inskrivas i domboken. Delar av detta förfarande kvarstår än i form av utfärdande av lagfartsbevis och inskrivning i fastighetsregistret - numera till stor del datalagt.

Jord kunde utom att ärvas och köpas även förvärvas genom byte, gåva eller panträtt. Allmän fastighetsregistrering genom så kallade jordeböcker infördes 1540 av Gustav I <Vasa> - givetvis! - han var ju den första stora byråkraten. Dessförinnan fanns endast viss registrering, bland annat i städernas tänkeböcker, varjämte kyrkor och kloster förde privata böcker över sitt jordinnehav.

En bonde kunde vara skattebonde på egen jord, frälsebonde under en adlig jordägare eller kronobonde på statens jord. Skillnaden bestod mest i vart bonden betalde skatt - till staten eller till en adelsman - och förstås i olika besittningsrätt. En skattebonde satt säker på sin gård. I övrigt hade alla sorts bönder rätt att delta i bystämma och sockenstämma.

Med landbo avses en arrendator. Dennes ställning var ganska osäker, även om han hade ett giltigt legoavtal. Köp bröt nämligen lega och om gården bytte ägare kunde landbon få lämna den. Arrendatorers ställning stärktes genom lagar 1907.

Byarna på landet var sedan urminnes tider solskiftade i små tegar, som med åren blev ännu mindre genom arvskiften. Storskifte infördes 1749, varvid bönderna kunde få sina tegar sammanlagda till större skiften. En bydelägare kunde ensam framtvinga skifte. Tvister handlades av häradsrätterna. I början av 1800-talet kom det så kallade enskiftet, om gav till resultat att var gård fick en sammanhängande areal, det vill säga gott ekonomiskt resultat, men också att byarna sprängdes, det vill säga dåligt socialt resultat. 1827 kom så stadgan om laga skifte, som ersatte tidigare stadgor.

Lantmäteriväsendet infördes 1628. I samband med skiftena skulle byar och socknar givetvis kartläggas och här finns mycket värdefullt kartmaterial bevarat, till glädje för släktforskarna.


Sida 17
De flesta bestämmelser om jord och vad därtill hörde fanns i jordabalken, men några också i byggnadsbalken. Till exempel de om så kallad regalrätt. Oavsett vem som ägde jorden hade kronan rätt till vissa träd, jakt och vatten. Mest känt är väl att eken var fridlyst. Ingen bonde - aldrig så självägande - fick fälla en ek, vid dryga böter. Man kunde få tillstånd att fälla en förfallen ek, men man måste då plantera två nya. Detta upphävdes helt, först 1875. Det hade inte med naturvård att göra, utan med krassa ekonomiska fakta - eken behövdes till skeppsbygge, framförallt till krigsfartyg.

Bestämmelserna om jaktregal innebar bland annat att vissa djur endast fick jagas av kung och adel, till exempel älg, rådjur och hare. 1789 fick bönder samma rätt som adeln till jakt på sina egna marker. Skadedjur skulle jagas och åtskilliga bestämmelser om vargskall och liknande fanns. Lagen räknade upp vad som var skadedjur och rovfåglar. Här finns förstås till exempel varg, björn och hök, men även säl, bäver och uv.

Liksom nu, fick man inte bygga sitt hus hur som helst. Det skulle till exempel vara minst en och en halv aln (90 cm) till grannes tomt. "Brandfarliga" hus, till exempel bastu och smedja, skulle läggas avsides. Man var skyldig att hålla sin gård i gott stånd. 1874 kom en byggnadsstadga för städerna. Denna ändrades och utvidgades flera gånger och nu gäller bestämmelser från 1972.

Andra bestämmelser var "hur svin må i ollonskog släppas", om hur man gör med bisvärmar eller då husdjurssjukdomar uppkommer, och om vådeld. Humlegård måste var bonde hålla - ett helt hemman minst 200 stänger. Vidare bestämmelser om byggande av vägar och broar, samt om "allmänna hus". Härmed avsågs i första hand kyrka och prästgård, men också tingshus till exempel. Även bestämmelser om gästgivargårdar fanns i 1734 års byggnadsbalk. Det fick inte vara mer än två mil mellan gästgivargårdarna/skjutsgårdarna. Gästgivaren skulle ta skälig betalning för husrum. För "husmans kost och dricka" bestämdes priset av länsstyrelsen, som också hade skyldighet att kontrollera att inte högre priser uttogs.


Sida 18
Handelsrätt

Handeln har i forna tider varit strängt reglerad. Handel fick inte bedrivas hur som helst, utan bara i städerna. Även mellan städerna fanns det skillnader. Stapelstäder fick handla även med utlandet, medan uppstäder bara handlade med inlandet. Mellan 1636 och 1765 gällde det så kallade bottniska handelstvånget, vilket innebar att de norra och de finska städerna måste låta all handel gå över Stockholm respektive Åbo. Dessa städer tjänade förstås grova pengar på detta. Landsköp var således förbjudet. Undantaget utgjorde marknaderna, som hölls på vissa i förväg bestämda tider och endast på vissa större orter. Tiderna infördes i almanackan. I städerna utsågs en särskild tjänsteman - utridaren - för att kontrollera att ingen olaga handel på/med landsbygden förekom. Städerna hade rätt att ta upp tull vid stadsgränsen. Tänk på alla "tullnamn" som finns i städerna - till exempel i Stockholm - de har alltså en reell bakgrund. Oftast var staden omgärdad av ett "tullstaket", med grindar och tullstuga vid infarten. Man behövde för övrigt pass även vid inrikes resa, ända fram till 1860. För att bedriva handel måsta man vara borgare, det vill säga ha vunnit burskap i staden. Det fanns detaljerade bestämmelser om hur man fick burskap och hur man sade upp det.

Skråordningarna ingick inte i själva lagen, utan utfärdades tid efter annan, till exempel 1669 och 1720. Detaljerade skråordningar beslöts oftast lokalt. Hantverkare skulle tillhöra sitt skrå, annars fick de inte utöva sin verksamhet. Gjorde de det ändå - vilket kallades bönhaseri - blev de bötfällda och förbjudna att fortsätta. Vissa nödvändiga hantverkare fick arbeta på landsbygden utanför skrå, till exempel skräddare och skomakare, men de skulle väljas på sockenstämma och sedan få fullmakt från landshövdingen. Dessa hantverkare kallades ofta gärningsmän. Skråtvånget upphävdes 1846 och fullständig näringsfrihet infördes 1864.

Prisregleringar är inget nytt. Från och med 1620-talet och in i vår tid har årligen fastställts så kallade markegångstaxor. Dessa innehöll centralt beslutade och detaljerade uppgifter om värdet på olika varor och tjänster. Taxorna fastställdes länsvis och återfinns i mantalslängdernas verifikationsband. Variationer mellan länen fanns alltså.
En arbetsrättslig bestämmelse fanns förr i handelsbalken, den om rättan tid att städja legohjon, vid Mickelsmäss i slutet av september.


Sida 19
Arbetarskyddsbestämmelser infördes först 1889. Tidigare var arbetaren helt utlämnad åt sin arbetsgivare. En god arbetsgivare kunde ge sina anställda olika förmåner - men det hörde nog till undantagen. Husbondes rätt att utdela husaga till vuxna kvarstod till 1858. De så kallade tjänstehjons- och legostadgarna innehöll detaljerade föreskrifter om förhållandet husbonde-tjänstehjon, dock mest om att hjonet skulle vara lydigt och göra som husbonden sa. Den första stadgan kom 1664 och den sista 1833. Här reglerades även arbetsplikten, det vill säga det som benämndes "laga försvar". Varje arbetsför som inte försörjde sig på annat sätt var skyldig ta tjänst, annars räknades han som lösdrivare och kunde tas till tvångsarbete eller krigtjänst. Detta avskaffades 1885.

Vissa bestämmelser mot barnarbete fanns - så anger till exempel 1720 års skråordning att lärlingspojke borde vara 14 år. 1881 införs viss skyddslagstiftning mot barnarbete.

Skråna kan kanske ses som en sorts fackföreningar. De första fackföreningarna i modern mening bildades på 1870-talet. Stora motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare fanns och arbetsgivarna försökte tidvis förbjuda fackföreningarna. 1928 kom så lagen om kollektivavtal och om arbetsdomstol.

Till handelsrätten hör också så kallad associationsrätt, det vill säga bestämmelser om bildande av aktiebolag och liknande. 1848 kom en särskild aktiebolagslag, som ändrats 1895, 1910, 1944 och 1975. Särskild konkurslag fanns redan 1767, den nu gällande är från 1979.

Konsumenträtt är givetvis en modern uppfinning, men ansatser fanns redan i 1734 års lag. Felaktiga varor skulle återlämnas och köparen få pengar åter. Att förfalska gods räknades som stöld. Postväsendet organiserades genom 1636 års postordning. Vissa av de bönder som bodde utmed de stora vägarna fick i uppgift att vara postbönder och skulle befordra posten till nästa postbonde, cirka två tre mil bort. I gengäld fick de viss skattelindring.

Försäkringsväsendet kan låta modernt, men vissa bestämmelser är urgamla. Skrån och gillen hade begravningskassor - "dödlåda". Det har också funnits såväl socken- som stadsbrandkassor. Mer organiserat bankväsende startade med grundandet av Riksbanken år 1668.


Sida 20
Socialrätt

Kyrkan stod förr för det mesta. Sockenstämman, där kyrkoherden var självskriven ordförande, behandlade även socialvården. Denna uppgift gick förr mest ut på att betala ut så lite bidrag som möjligt. Släkten förväntades ta hand om gamla, sjuka och ofärdiga. Om släkt inte fanns, fick varje gård ta sitt ansvar i tur och ordning.

1763 fastslogs att var socken skulle föda sina fattiga. Utsocknes fattiga förbjöds inflytta och envar skulle tigga i sin socken. 1847 och 1853 reglerades fattigvården ytterligare genom förordningar. Dessa var ganska liberala men förordningen 1871 var stramare och tillät bara "nödtorftig försörjning". 1918 kom så en fattigvårdslag, där hjälpen blev något av en rättighet och de behövandes rätt förstärktes ytterligare i 1956 års socialhjälpslag och 1980 års socialtjänstlag.

Redan 1642 stadgades att fattigstugor borde byggas, men sådana stugor började byggas mer allmänt först på 1700-talet. De stora fattighusen kom mot slutet av 1800-talet. Dessa hus, eller snarare gårdar var i princip självförsörjande och de intagna - hjonen - förväntades delta i allt arbete så mycket som de bara orkade. Personal behövdes då inte i någon större omfattning. Så kallad utackordering av fattiga - framförallt barn - till lägstbjudande, det vill säga den som ville ha lägst fosterlön, förekom ända framtill 1918. Lagar om omhändertagande av barn för tvångsfostran infördes 1902 och då kom också de första bestämmelserna om fosterbarn. Ursprungligen avsågs med socialvård i huvudsak fattigvård. Föräldralösa barn intogs på fattighuset alkoholister bestraffades, liksom försvarslösa, det vill säga arbetslösa. Under 1900-talet kom först speciallagar om fosterbarn, en barnavårdslag en nykterhetslag och så vidare, men sedan 1982 gäller åter en enda lag för all socialvård. Fylleri, som hade varit straffbart sedan 1730-talet, är avkriminaliserat sedan 1976 - nu bestraffas endast rattfylleri. Arbetslöshetshjälp likställdes tidigast med fattigvård och först i vårt århundrade har särskilda åtgärder för arbetslösa vidtagits - i första hand genom att försöka skaffa arbete. Offentlig arbetsförmedling har funnits sedan början av 1900-talet. Tidigare var det i princip brottsligt att vara arbetslös - försvarslös - och en försvarslös kunde uttas till tvångsarbete eller krigstjänst.


Sida 21
Processrätt

Genom Magnus Erikssons landslag infördes häradsting i hela landet på landsbygden. I städerna skulle enligt stadslagen finnas rådhusrätt. Vid båda dessa skulle protokoll föras, som i städerna kallades tänkeböcker. Högsta instans var kungen.

1614 inrättades Svea hovrätt, som då blev en instans mellan tinget och kungen. Ytterligare hovrätter inrättades efter hand: för Götaland 1634, för Skåne och Blekinge 1820, för övre Norrland 1935 samt för västra Sverige och nedre Norrland 1948. Den finska riksdelen fick 1623 hovrätt i Åbo och 1775 i Vasa.

Hovrätterna skulle förutom sin juridiska verksamhet med mål och ärenden också utöva kontroll över underrätterna. Dessa ålades därför att sända in renskrivna ("renoverade") domböcker till hovrätterna. De som saknas i häradsrätternas arkiv kan alltså finnas i hovrättens arkiv.

En högsta domstol, som dömde i konungens namn och vars ledamöter utsågs av kunglig majestät, inrättades 1789. Sedan 1971 kallas alla de lägsta domstolarna, oavsett i staden eller på landet, för tingsrätter. Många bytte då namn eller slogs ihop, varför släktforskaren kan ha stora svårigheter att hitta rätt instans, till exempel vid sökning efter bouppteckningar. Numera finns också många specialdomstolar, till exempel förvaltningsdomstolarna, länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. Dessa prövar bland annat skatteärenden och sociala ärenden. Särskild arbetsdomstol finns för att pröva tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare.

1734 års lag reglerade domstolsväsendet noga. Ting skulle hållas tre gånger årligen - vinter-, sommar- och höstting. Rådhusrätten skulle sammanträda alla veckor på måndag, onsdag och lördag.

På medeltiden kunde kvinnorna inte själva framträda för rätten ens i egna ärenden, utan måste företrädas av maken eller släkting. 1697 fick kvinnor rätt att vara vittne. Något tidigare fick de rätt att tala i egen sak.

En kärande som inte kom till tinget och fullföljde sin stämningsansökan eller en svarande som inte inställde sig, dömdes till böter för stämningsförsittande. Hade man laga förfall, till exempel anhörigs död, eller att man "var uppbudad i Rikets tjänst", uppsköts målet givetvis.

Ombud har man alltid kunnat ha vid tinget. I princip borde biträdet vara lagkunnigt, men detta var inte alltid fallet. 1887 bildades Sveriges advokatsamfund.


Sida 22
Möjligheter till rättshjälp infördes 1918, då också så kallade rättshjälpsanstalter inrättades. Ny rättshjälpslag började gälla 1973 och rättshjälpsanstalterna ombildades då till allmänna advokatbyråer.

De nämndemän som ingick i häradsrätterna valdes ursprungligen av häradsrätten, det vill säga nämnden kompletterade sig själv. 1823 fick bönderna rätt att välja nämndemän på sockenstämman.

Straffrätt

Det som nu heter brottsbalk hette förr missgärningsbalk. I 1734 års lag är denna balk den största med 61 kapitel. Därtill kommer en liten straffbalk med 5 kapitel.

Alla brott straffades tidigare. Något sådant som villkorlig dom var inte påtänkt - det infördes först 1906. Straffen skulle som bekant vara "androm till varnagel" - det vill säga avskräckande. Vad vi nu kallar förmildrande omständigheter togs förr ingen hänsyn till. Stöld var stöld även om man stal av hunger, och för fjärde resan (gången) - stöld kunde man hängas. Stöld av mindre belopp, -det vill säga snatteri, bedömdes något mildare. Det gjordes också skillnad på mord och dråp av våda eller olycka.

Mycket som idag betecknas som föga eller inte brottsligt, var förr straffbart - till exempel sabbatsbrott. Det var förbjudet att ha bodar öppna på helg- och söndagar. "Avfall från den rena evangeliska läran" bestraffades med landsförvisning. Stöld i kyrkan straffades dubbelt mot vanlig stöld.

Många mål i äldre domböcker rör familjeförhållanden - eller rättare förhållanden utanför familjen. Enligt såväl kyrklig som världslig lag skulle sexuella förbindelser ske endast inom äktenskapet och avvikelser bestraffades.

Förbindelse mellan två ogifta kallades lägersmål, medan förbindelse mellan en gift och en ogift kallades hor. Var båda gifta med andra var det dubbelt hor, som bestraffades särskilt strängt - tidvis med döden. Incest och våldtäkt var också belagt med dödsstraff.

Tidelag och andra dylika avvikelser straffades strängt. Kuriöst nog skulle även det inblandade djuret, dödas och brännas. Självmord var brottsligt och en självspilling fick inte ens begravas som hederligt folk.


Sida 23
Alla olycksfall med dödlig utgång skulle i princip undersökas för att man skulle se om det var självmord eller inte. Extra ting kunde då behöva hållas.

Numera är det förbjudet att aga barn - förr påbjöds att barn skulle agas för förseelser, till exempel om de svor på helgdagen. Men man fick inte aga barn till döds, men om man gjorde det blev det dock bara bötesstraff.

Föräldrar hade alltså plikt att aga sina barn, men det barn (eller svärbarn) som slog sina (svär)föräldrar, kunde i svåra fall dömas till döden.

Husaga var visserligen tillåten, men misshandel fick trots allt inte förekomma. Att slå sin hustru blå eller lytt straffades med dubbla böter.

Det som mest brukar uppröra nutida domboksläsare är barnamorden, som ofelbart ledde till dödsstraff för den förtvivlade modern. Gustaf III:s så kallade barnamordsplakat 1778, som tillät ensam moder att vara anonym, lämnade många barn helt utan föräldrar. Avsikten med plakatet var att förhindra barnamord. Sådana förekom dock även efter plakatets tillkomst. Det gällde ända till 1915. Abort var också straffbart. Vissa möjligheter till legal abort kom 1938 och helt fri abort 1975.

Alla släktforskare har väl någon gång stött på problemet med späda barn som legats ihjäl av sina föräldrar. Efter undersökning utdömdes i allmänhet kyrkoplikt, det vill säga skamstraff. Saken undersöktes alltid och kom det fram att det skett med vilja, så blev det givetvis strängare straff.

Om det inte gick så långt som till mord, utan bara blev skador, fanns en hel skadeståndskatalog 1734. För avhuggen tumme bötades 30 daler och för övriga fingrar 15. Utslaget öga kostade 50 daler och brutet ben 20 och så vidare.

En domboksläsande släktforskare upptäcker snart att man förr drog varandra inför rätta för alla möjliga småsaker, till exempel för blåmärken och "otidigt tal". Detta hade förstås stöd i lagen - att sprida ut rykten av argt uppsåt kunde i grova fall straffas med fängelse. För okvädningsord utdömdes böter, liksom för blåmärken.

En högst egendomlig sak var vad som kallades dulgadråp (dolt dråp). Om det inte gick att få fram en mördare "inom natt och år", så skulle hela häradet böta för dråpet, varvid staten tog hälften av böterna och målsäganden andra hälften.


Sida 24
Mutor förbjöds i 1734 års lag. Ämbetsmän fick inte ta emot vare sig kostnad, utgift eller arbete vid 200 dalers vite.

Ursprungligen fanns endast strafformerna böter och dödsstraff samt i vissa fall skamstraff. Man kunde också förklaras fredlös eller landsförvisas. Fängelsestraff infördes på 1600-talet. Kyrkan kunde utdöma bannlysning eller botgöring, till exempel en lång pilgrimsresa. Även efter reformationen kunde asociala personer "bannlysas", det vill säga avstängas från nattvardsgången.

Gustaf III, som var en upplyst monark, försökte ta bort dödsstraffet för åtskilliga brott, men han lyckades bara i få fall, till exempel vid hor, våldtäkt och fjärde resan stöld. Att dödsstraffet för till exempel tidelag kvarstod, berodde på kyrkans inflytande - brott mot Guds lag kunde bara sonas med döden.

Först genom 1864 års strafflag minskade dödsstraffet radikalt. Helt avskaffades det 1921, men någon avrättning hade då inte skett sedan 1910.

Genom 1864 års strafflag infördes viss strafflindring med hänsyn till gärningsmannens tillstånd, i första hand för barn under 15 år och "otillräkneliga". Dessa skulle inte straffas. 1902 kom lagstiftning om ungdomsfängelse för ungdomar över 18 år samt att underåriga skulle lämnas till sociala myndigheter för skyddsuppfostran. 1734 års lag innehöll endast att om den som var "avvita", det vill säga mentalt rubbad, begick dråp, skulle hans vårdare böta.

Straff avtjänades inte i första hand på fängelse, utan mer i form av straffarbete på fästning. Brottslingarna kunde också dömas till arbete i Sala och Falu gruvor.

Böter som inte kunde betalas förvandlades till spöstraff eller fängelse på vatten och bröd. Lagen uttrycker det så att brottslingen får "plikta med kroppen".

De stora fängelsesalarna där alla slags brottslingar blandades, ersattes på 1800-talet med cellfängelse.

Livsdömd kvinna, som var gravid, fick inte avrättas förrän sex veckor efter barnets födelse. Man frågar sig vad som sedan hände med det arma barnet. Tanken bakom var att barnet skulle födas så att det kunde döpas, eftersom det ansågs helt otänkbart att låta någon dö odöpt.

Gällande brottsbalk trädde i kraft 1965. Strafformerna är nu fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och dagsböter. Man kan också dömas till vård enligt socialtjänstlagen eller till psykiatrisk vård.


Sida 25
Utsökningsrätt

Utsökningsbalken i 1734 års lag är kort. Införsel fanns inte, utan allt handlar om utmätning. Konungens befallningshavande - det vill säga länsstyrelsen - var beslutande myndighet.

Hur utmätning skulle ske var noga reglerat. De av gäldenärens lösören som han behövde för sitt arbete skulle utmätas sist. Om bostad utmättes fick man bo kvar i tre månader på landet och i staden till nästa fardag.

Innan utmätning begärdes skulle man förstås försöka få in skulden godvilligt. För att få en exekutionsurkund måste man gå till tingsrätten i första hand och där förevisa skuldsedel eller liknande. Först därefter kunde man gå till länsstyrelsen.

Utmätningsbevis kunde överklagas i hovrätten. Hade gäldenären inga tillgångar blev det bysättning. En hustru fick inte bysättas för mannens skulder - men en änka som skuldsatt sig själv, kunde bysättas.

Man fick inte missfirma konungens befallningshavande i deras ämbete - men å andra sidan kunde KB dömas om de hade gjort något orätt i samband med utmätningen.

Möjligheter till införsel infördes 1917. Den nuvarande utsökningsbalken är från 1982.

Diverse

Allt som reglerar och har reglerat vår tillvaro stod/står inte i lagens balkar, utan det finns också särskilda förordningar om sådant som inte passar i balksystemet. Detta system är från 1734 och sedan dess har det hänt mycket. Alla sociala och socialförsäkringsförmåner finns i särskilda lagar, alla skattelagar likaså, lagar om kommunalförvaltning och länsstyrelseinstruktioner och så vidare.

Även förr fanns det särskilda förordningar. Så kallade

överflödsförordningar förekom av och till, enligt vilka man till exempel inte fick vara för fint klädd. Man kan i domböckerna hitta mål där någon stackars piga anklagas för att ha haft för bred spets på sin mössa. Fester fick inte hållas mer än ett par dagar och det fick inte vara för många rätter på till exempel en bröllopsmiddag. Och alla har väl hört talas om kaffeförbudet i slutet av 1700-talet. Förbud att röka på allmänna platser har också funnits.


Sida 26
Byordningar reglerade det mesta av en bys verksamhet. Kring 1 maj skulle ålderman väljas för kommande år. Bystämman bestämde hur och när sådd och skörd skulle ske, om utdikningar med mera. Innan skiftena genomförts måste ju all verksamhet ske samtidigt i alla gårdar. "Mönsterbyordningar" utfärdades 1742, som sedan gällde överallt - med lokala tillägg.

Sverige har som bekant varit nästan världsbäst på folkbildning. Den svenska läskunnigheten har varit synnerligen hög i århundraden. Skrivkunnigheten var det dock sämre med. Föräldrar/husbönder var skyldiga att se till att barn/tjänstefolk lärde sig läsa. Den första bestämmelsen om detta fanns i kyrkolagen 1571 och återkom i kyrkolagen 1686. Prästerna ålades där att med flit driva på att alla skulle lära sig läsa. 1842 kom så folkskolestadgan, som gjorde undervisningen obligatorisk. I början fungerade detta inte överallt. Skolhus fattas, barnen behövdes i arbetet hemma, de allra fattigaste hade inte skolkläder och så vidare. Skolålderna var i princip upp till 1 år, men endast få gick så länge. Den sexåriga folkskolan ersattes 1936 av sjuårig och senare åttaårig. 1962 infördes den nioåriga grundskolan.

På den katolska tiden var den högre undervisningen jämförelsevis bra, alla kloster och domkapitel hade sina skolor - i första hand för prästutbildning. Detta försvann med reformationen.

Genom skolordningar i början av 1600-talet infördes tre slags skolor: småbarnsskolor i socknarna, trivialskolor och gymnasier. Av de senare inrättades många under 1600-talet, de flesta i stiftsstäderna, senare även i andra större städer. Ovanpå detta kom så universiteten.

Uppsala universitet hade startat 1477, men blev försummat efter reformationen och återupprättades först 1593. Lunds universitet grundades 1668. Den finska rikshalvan fick universitet i Åbo 1640.

Namnskicket i äldre tider är dels mycket enkelt, dels högst förvirrande. Enkelt därför att de allra flesta använde patronymikon - typ Persdotter, Olofsson. Förvirrande för att det inte fanns några lagbestämmelser, utan man kunde ta vilket namn man ville - adliga var dock skyddade genom riddarhusordningen 1626. Det kunde hända att syskon tog olika namn eller att ett syskon hade kvar patronymikon och ett annat tog ett särskiljande namn.


Sida 27
Först 1901 kom en släktnamnsförordning som reglerade namnbyten. Namnbestämmelser fanns även i andra lagar, till exempel kyrkobokföringsbestämmelserna och i vissa familjerättsliga lagar. 1963 kom så en namnlag, i vilken alla betämmelser om namn samlades. En ännu modernare namnlag kom 1983. Denna lag ger stor valfrihet i namnfrågor.

I äldre tider behöll hustrun sitt flicknamn. Det stod visserligen i giftermålsbalken att "hustru följer mannens stånd och villkor", men om namnet stadgades inget. Så länge man hade patronymikon fanns det ju inte heller något namn att anta.

Soldatnamnen är ett kapitel för sig. Oftast fick soldaten namn efter roten - typ Stelin från Stene. Nästa soldat kunde få samma namn trots att han inte alls var släkt med företrädaren. Soldatbarnen behöll sällan namnet, utan återgick till patronymikon.

Yrkesnamn, typ Olof skrivare eller Hans smed är inte heller att anse som släktnamn och nedärvdes inte. Barnen hette Olofsson och Hansdotter.

Sedan mycket långt tillbaka har svenskarna noga bokförts. Var och en skulle kyrkobokföras och mantalsskrivas. I allmänhet sammanföll båda dessa saker, men personer som flyttade hade olika adresser i dessa register. Mantalsskrivningen har alltid gällt ett helt år oavsett ändringar under året. Skrivningen var bland annat viktig i socialärenden, eftersom skrivningskommunen hade det ekonomiska ansvaret - även för hjälp som beslutades av vistelsekommunen. I vår tid har skrivningen betydelse för bland annat tillhörighet till försäkringskassa, skattefrågor och vallängd. Tidigare skulle flyttningsbetyg uppvisas vid flyttning, men detta erfordras inte längre. Den så kallade personakten, som innehåller alla erforderliga uppgifter, skickas vid flyttning mellan pastorsämbetena.

Under 1991 flyttades folkbokföringen från pastorsämbetena till de lokala skattemyndigheterna. Personakt finns inte längre, utan allt finns på data.

Även om arbetstiden i äldsta tider var lång och hård, så fanns det Med fem veckors semester och femdagarsvecka, arbetar man nu ungefär 220 á 230 dagar per år. På 1700-talet blev det ungefär 270 á 280. Alla helger firades till och med fjärde dagen, dessutom fanns det apostladagar och mariadagar.


Sida 28
Att hålla ordning på helger var viktigt, för sabbatsbrott straffades strängt och i princip skulle man gå till kyrkan alla sön- och helgdagar. Före reformationen fanns också diverse helgondagar, varför arbetstiden avsevärt förlängdes genom reformationen, under Gustav Eriksson <Vasa>. Nästa arbetstidsförlängare var Gustav III, som 1772 tog bort bland annat storhelgernas tredje- och fjärdedagar samt apostladagarna. Därefter har det endast gjorts smärre ingrepp i helgraden. De första allmänna semesterbestämmelserna kom 1938, då alla fick två veckors semester. Tidigare hade vissa grupper haft semesterrätt genom avtal med arbetsgivaren.

Förordningar om mått och vikt samt om myntväsendet har alltid funnits.

1734 års handelsbalk stadgade att mått och vikt skulle vara försett med kronans märke. Ett "krönt mått" höll således rätt mått. Att ändra sådant mått var belagt med bötesstraff.

Meter- och decimalsystemet infördes 1878. Myntväsendet har genomgått stora variationer genom tiderna. På 1600-talet var 1 daler = 4 mark = 32 öre. 1 daler silvermynt motsvarade 3 daler kopparmynt. Av och till utgavs nödmynt. Inflation är en gammal företeelse.

1777 ändrades räkningen till 1 riksdaler = 48 skillingar. Man skilde på riksdaler specie, banco och riksgälds. Skillnaden mellan dem varierade. 1834 fastställdes 1 specie = 2 2/3 banco = 4 riksgälds. 1855 blev huvudmyntet riksdaler riksmynt uppdelat i 100 ören. Specie-riksdalern fanns dock fortfarande kvar och motsvarade 4 riksdaler riksmynt. Den nuvarande räkningen med kronor och ören infördes 1873.

Källor:

Ingers, Göran: Svensk rättshistoria (1983)

Lagerqvist, Lars: Vad kostade det?

Den svenska historien (1966-1968, nytryck 1977-1979)

1686 års kyrkolag (faksimilupplaga 1936)

1734 års lag (faksimilupplaga 1934)


Sida 29

Register

TIPS! Använd gärna din WEB-läsares sökfunktion. I listan nedan över uppslagsord:
Se sid.nr i tabellens högra spalt, klicka sedan på resp. sidnr i rad under denna.

Gå till sida: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Klicka på önskat sidnummer eller bokstav!

Gå till önskad bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ö

A
abort 23
adel 17
adlig jordägare 16
adliga 26
adoption 13
Aftonbladet 8
aga barn 23
aktiebolag 19
alkoholister 20
allmän fastighetsregistrering 16
allmänna advokatbyråer 22
allmänna barnbidrag 7
allmänna barnhuset i Sthlm 12
allmänna handlingar 8
allmänna hus 17
almanackan 18
apostladagar 28
arbetarskyddsbestämmelser 19
arbetsdomstol 19
arbetsför 19
arbetsgivaravgift 8
arbetsgivare 19
arbetslösa 20
arbetslöshetshjälp 20
arbetstiden 27
arrendator 16
arvejord 14, 16
arvsmål 14
arvsrätt 13
associationsrätt 19
ATP 1961 7
att döda barnet 12
avfall från den rena evangeliska läran

22

avhuggen tumme 23
avvita 24
avvittra 10
   
B
bakarv 15
balkindelningen 5
bankväsende 19
bannlysning 24
barnadödligheten 12
barnamorden 23
barnamordsplakat 23
barnarbete 19
barnavårdslag 20
barnens arv 10
barnets status 12
begravningskassor 19
bergsmännen 7
bibelkunskap 7
bisvärmar 17
blandäktenskap 9
borgare 18
borgerlig medlare 11
borgerlig vigsel 6, 9, 10
botgöring 24
bottniska handelstvånget 18
bouppteckningar 14
brandfarliga hus 17
broar 17
brottsbalken 5, 22
brudföljen 8
brudskatt 7
brutet ben 23
bröstarvingar 14
burskap 18
bydelägare 16
byggnadsbalken 5
byggnadsstadga 17
byordningar 26
bystämma 16
bysättning 25
båtsman 8
bönders rätt att välja nämndemän 22
bönhaseri 18
böter 24
C
cellfängelse 24
D
de fyra stånden 8
de stora fattighusen 20
domarreglerna 5
domboken 16
drog varandra inför rätta 23
dråp 22
dubbelt hor 22
dulgadråp 23
dödsstraff 12,22,24
E
emanciperad kvinna 13
en åttondedels procent 15
enkammarriksdag 8
exekutionsurkund 25
F
fackföreningar 19
faderskapet 12
Falu gruva 24
familjeförhållanden 22
Familjerätt - barn 12
Familjerätt - äktenskap 9
familjerättsliga lagar 27
fastebrev 16
fastighetsregistret 16
fastställande av faderskap 13
fattighuset 7
fattigstugor 20
fattigvården 20
fattigvårdslag 20
fem veckors semester 27
femdagarsvecka 27
fint klädd (överflöd) 25
fjärde resan 22
lykten från landsbygden 7
flyttningsbetyg 27
folkpension 7
folkskolestadgan 26
fosterbarn 20
fredlös 24
Fredrik I 5
fri abort 23
fridagar 27
frälsebonde 16
full likställighet 13
full religionsfrihet 6, 9
fylleri 20
fängelsesalarna 24
fängelsestraff 24
för många rätter (överflöd) 25
fördel, manssidan 15
förköpsrätt 16
förmildrande omständigheter 22
förmyndare 10, 13
förrättningar 8
försvarslös 20
försäkringsväsendet 19
förvaltningsdomstol 21
föräldrabalken 5
föräldralösa barn 13, 20
G
giftermål 9
giftermålsbalken 5
giftorätt 10
gillen 19
gravar 9
grundlagar 8
Gustaf III 23,24,28
Gustav Eriksson Vasa 6,16, 28
gymnasier 26
gäldenär 25
gällande brottsbalk 24
gästgivargårdar 17
Göta hovrätt 21
H
handelsbalken 5, 18
Handelsrätt 18
hantverkare 18
Heliga Birgitta 10
heligt sakrament 11
hemskillnadsår 11
hjonen 20
hor 10, 22
hur svin må i ollonskog släppas 17
husaga 19, 23
husdjurssjukdomar 17
husförhörslängder 6
husmans kost och dricka 17
hustru följer mannens stånd och villkor 27
häradsrätterna 16, 22
häradsting 21
högre undervisning 7, 26
Högsta domstol 21
I
in natura 8
incest 22
indelningsverket 8
inflation 28
inlandet 18
inrikes resa 18
J
jaktregal 17
jord 15
jordabalken 5, 17
jordeböckerna 7
jordägarna 7, 15
judar 9
K
kaffeförbudet 25
kartläggas 16
katekes 7
katoliker 9
katolska tiden 11
kollektivavtal 19
kommunalförvaltning 25
konkurslag 19
konsumenträtt 19
konungabalk 8
Konungens befallningshavande 25
konventikelplakatet 9
krigstid 11
krigtjänst 19
kristendom 7
Kristoffers landslag 6
kronan 17
kronobonde 16
krönt mått 28
kungen 17, 21
Kunglig majestät 10
kusinäktenskap 10
kvinnors myndighet 13
kvinnors rätt 21
kyrkan 17, 20
kyrkböcker 8
kyrklig vigsel, obligatorisk 9
kyrkobalkar 8
kyrkobokföringsbestäm. 27
kyrkoförordning 8
kyrkolagen 5, 8
kyrkoplikt 23
Kyrkorätt 8
kyrkostämman 7
kyrktagning 12
kyrkvärdarna 7
kättersk litteratur 9
köp 16
L
laga förfall 21
laga försvar 19
laga skifte 16
lagfartsbevis 16
landbo 16
landsförvisning 22, 24
landshövdingen 18
landskapslagarna 14
landsköp 18
andslag 14
lantmäteriväsendet 16
legal abort 23
legats ihjäl 23
legohjon 18
legostadgarna 19
livsdömd kvinna 24
Lunds universitet 26
lysningsförfarandet 9
lägersmål 12, 22
lämna bort barnet 12
länsstyrelseinstruktion 25
länsstyrelsen 17, 25
läskunnigheten 6
lösa förbindelser 12
lösdrivare 19
lösören 25
M
Magnus Erikssons lands- o stadslag 6, 21
mantalslängdernas 18
mantalsskrivas 27
mariadagar 28
markegångstaxor 18
marknaderna 18
medeltiden 14
medeltidslagarna 8
medling hos präst 11
mentalt rubbad 24
meter- och decimalsystemet 28
Mickelsmäss 18
missgärningsbalken 5, 22
moderna kommunallagar 7
modernare namnlag 27
mord 22
morgongåva 10
mutor 24
myndighetsålder 13
myntväsendet 28
mått och vikt 28
mönsterbyordningar 26
N
namnbestämmelser 27
namnlag 27
namnskicket 26
naturvård 17
Nedre Norrland hovrätt 21
nioårig grundskola 26
nykterhetslag 20
nämndemän 22
näringsfrihet 18
O
offentlig arbetsförmedling 20
ogift kvinna 12
ogift moder 9
olycka 22
olycksfall 23
ombud 21
omhändertagande 20
otillräkneliga 24
oäkta barn 12,13,15
P  
pass 18
pastorsämbetena 27
personakt 27
pilgrimsresa 24
plikt att aga 23
plikta med kroppen 24
postbonde 19
postordning 19
protokoll 21
prästgård 17
prästlönerna 8
psalmer 8
R
rattfylleri 20
reformationen 8, 11
regalrätt 17
renoverade domböcker 21
riksbanken 19
riksdagen 8
rotar 8
rådhusrätt 21
rättegångsbalken 5
rättshjälp 22
rättshjälpsanstalter 22
S
sabbatsbrott 22
Sala gruva 24
samkull 15
sammanboende 11
satt fången 11
sekretesslag 8
semesterbestämmelser 28
semesterrätt 28
sexmännen 7
sexuella förbindels. 22
sexårig folkskola 26
sjukförsäkring 7
självdeklaration 8
självmord 22
självspilling 22
skadedjur 17
skadeståndskatalog 23
skamstraff 23, 24
skattebonde 16
skattetrycket 7
skilsmässor 11
skolhus 26
skolordningar 26
skomakare 18
skrån 19
skråordningarna 18
skräddare 18
skuldsedel 25
Skåne & Blekinge hovrätt 21
släkten 20
släktforskningsmöjligheter 8
släktnamnsförordning 27
småbarnsskolor 26
snabbskilsmässa 11
socialhjälpslag 20
socialtjänstlag 20
socialvården 20
sockensjälvstyrelsen 7
sockenstämman 7, 16
socknens fattigkassa 15
soldat 8
soldatnamn 27
solskiftade 16
son ärvde dubbelt 14
specialskatter 7
spöstraff 24
stadfästelseresolution 5
stadsbrandkassor 19
stadslag 14
stapelstäder 18
statsskicket 8
stiftsstäderna 26
storkommuner 7
storskifte 16
straffarbete på fästning 24
straffbalken 5
strafflindring 24
Straffrätt 22
styvförälder 10
stämningsansökan 21
stämningsförsittande 21
stöld 22
sunderkull 15
svarande 21
Svea hovrätt 21
Sveriges advokatsamfund 21
särkullbarn 15
särskilda förordn. o lagar 25
T
testamente 14
tidelag 22
ting 21
tingshus 17
tingsrätter 21
tio Guds bud 12
tionde 8
toleransediktet 9
trivialskolor 26
trolovning 9
tryckfrihetsförordning 8
tull 18
tvegifte 11
två veckors semester 28
tvångsarbete 19
tvångsfostran 20
tänkeböcker 16, 21
U
underhållsbidrag 12
ungdomsfängelse 24
universiteten 26
uppbjudas 16
Uppsala universitet 26
uppstäder 18
utackordering 12, 20
utlandet 18
utmätning 25
utmätningsbevis 25
utridaren 18
utslaget öga 23
utsökningsbalken 5, 25
utträda ur svenska kyrkan 9
V
vargskall 17
Vasa hovrätt 21
vatten och bröd 24
verifikationsband 18
villkorlig dom 22
våda 22
vådeld 17
våldtäkt 12, 22
vägar 17
världslig domstol 11
Västra Sverige hovrätt 21
Y
yrkesnamn 27
Å
Åbo hovrätt 21
Åbo universitet 26
Ä
äktenskap 6, 9
äktenskapsbalken 5
äktenskapsbrott 10
äktenskapshinder 10
Älvsborgs lösen 8
änka 13
ärvdabalken 5
Ö
önskan om vigsel 9
överflödsförordningar 25
överflödsskatt 8
Övre Norrland hovrätt 21
övriga fingrar 23